Sök på sidan

Forskning idrott och hälsa/friluftsliv

 

FRILUFTSLIV HAR STOR BETYDELSE för hur vi mår. Utevistelse och upplevelser i natur gör gott både för kroppen och den psykiska hälsan. Allas rätt till friluftsliv borde vara en självklarhet, men där är vi inte ännu. Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen. Det moderna samhällets stillasittande livsstil och snabba matvanor har de senaste åren visat sin baksida i form av skenande ohälsotal och övervikt som smyger sig allt längre ner i åldrarna.

 

20 argument för friluftsliv

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vart tog ”specialgymnastiken” vägen?

- En kvalitativ intervjustudie om hur lärare uppfattar den specialpedagogiska undervisningen i idrott och hälsa.

av: Margareta Frykman Järlefelt

 

Studien


Måste jag spela basket?

Att arbeta med lokala kursplaner, lektionsplaneringar, betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa

av Jens Grönlund

Studien

 


På pojkarnas planhalva? 
Ämnet idrott och hälsa ur ett jämställdhets- och likvärdighetsperspektiv.

Sammanfattning 2: Skolverket fick i 2009 års regleringsbrev i uppdrag att:
Kartlägga ämnet idrott och hälsa i grundskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på bl.a. pojkars och flickors attityder till ämnet som helhet och till olika delmoment, elevers närvaro och aktivitet, skolornas organisering av ämnet samt undervisningens utformning.

Rapporten i pdf


 

 


Vad krävs för att få ett A? Är det omöjligt om man missar ett prov? Kan man sätta betyg på ett rent kunskapsprov i geografi? Frågor bland föräldrar och elever har varit många under det gångna läsåret. På forskning.se frågar vi oss hur de nya kursplanerna och kunskapskraven stödjer forskningsrönen om bedömning och hur de kan användas som ett verktyg för elevens kunskapsutveckling.

http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/denyakunskapskravenkangestodforelevenslarprocesser.5.50a9571e13e1c1cbe9b52.html

 


 

 

NU-03 Rapport

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har initierats av Skolverket för att ge en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet. Konstruktionen av utvärderingsinstrument, analyser av insamlade data och rapportering från de ämnesstudier som ingått i utvärderingen har lagts ut som särskilda uppdrag på forskargrupper vid universitet och högskolor runt om i landet.

Hela nationella utvärderingen omfattar år 5 och år 9 i grundskolan, där år 9 särskilt uppmärksammas. Sexton av grundskolans ämnen ingår i utvärderingen som i sin helhet gått ut till 10 000 elever, 1 900 lärare vid 197 skolor samt till föräldrar som har barn i år 9. I år 9 är urvalet drygt 6 700 elever och deras föräldrar, drygt 1 600 lärare samt 120 rektorer.1 Även registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB) har samlats in avseende elevernas slutbetyg, föräldrars utbildning samt rektorers utbildning. Föreliggande rapport är en ämnesrapport avseende skolämnet idrott och hälsa i år 9 i grundskolan. Rapporten består av sju kapitel, där detta inledande kapitel utgör det första. Redovisningen består av tre huvuddelar. Den första delen ger en inledning och bakgrund till studien år 2003. I kapitel 2 redovisas det tidigare regeringsuppdraget om skolämnet idrott och hälsa som vår forskargrupp genomförde under hösten 2002.

NU-03 Rapporten 


Idrott och hälsa - En samtals guide

Denna samtalsguide har tillkommit framför allt utifrån ett behov av att fördjupa samtalet om skolans kunskapsuppdrag. Ett samtal som ständigt behöver hållas vid liv mellan kollegor, elever och skolledare. Guiden förser dig och dina kollegor med resultat från den senaste utvärderingen av grundskolan och med några vägledande resonemang för att inspirera samtalet. Vår förhoppning är att guiden leder till gemensam reflektion om den pedagogiska grundsynen hos enskilda lärare, arbetslag och ämneslag. Guiden kan också ge tillfälle att reflektera över hur målen för undervisningen utformas och hur elevernas kunskaper utvecklas och bedöms. Meningen är att materialet även kan fungera som ett redskap för att utforska och reflektera över de egna ansträngningarnas resultat. Guiden utgår från den omfattande utvärderingen som Skolverket genomförde av grundskolans utveckling, Den nationella utvärderingen, 2003 (NU 03).

Idrott och hälsa - En samtalsguide


Rapport från skolinspektionen

Skolinspektionens flygande tillsyn av undervisningen i idrott och hälsa visar att bollspel dominerade starkt på lektionerna, medan det knappt förekom någon undervisning i hälsa.

Den 22 april 2010 granskade Skolinspektionen drygt 300 lektioner i idrott och hälsa i årskurs 7-9 på sammanlagt över 170 grundskolor runt om i Sverige. Inspektörerna kom oanmälda och tillsynen fokuserade på vilka aktiviteter som förekom under lektionerna, om lärarna var behöriga, elevernas närvaro och aktivt deltagande.

Rapporten från skolinspektionen

Besök bloggen

Mer än bara gympa

Här kan du läsa om Mickes vardag som idrottslärare på en innestadsskola i Stockholm 

 

Sponsor av Idrottslärare.se
Idrottsredskap och sportutrustning
Creampie